Hội Nghị CBCC là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tổng kết , tuyên dương những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục của năm học 2019-2020, mặt ...